Stajlar

FORMLAR-DİLEKÇELER (GETİRİLECEK EVRAKLAR)

Güverte Stajları İçin

Staj Öncesi Getirilecekler

I. Deniz Stajına Çıkacak Öğrenciler

II. Deniz Stajına Çıkacak Öğrenciler

Açık Deniz Stajına Çıkacak Öğrenciler

III. Deniz Stajına Çıkacak Öğrenciler


Bölüm Staj Komisyonunca onaylanan Staj Defteri öğrenciye geri verilecektir.

Yukarıdaki evrakları vaktinde teslim eden öğrenciler Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ni staj başlama tarihinden en erken 10 gün öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosundan şahsen temin edilebilir.

Staj Sonrası Getirilecekler


İşletme ve Liman Stajları İçin

Staj Öncesi Getirilecekler


  Bölüm Staj Komisyonunca onaylanan Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri öğrenciye geri verilecektir. 

  Yukarıdaki evrakları vaktinde teslim eden öğrenciler Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ni staj başlama tarihinden en erken 10 gün öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosundan şahsen temin edilebilir.

  Staj Sonrası Getirilecekler

  Öğrenci Staj bitiminde staj yerine onaylattıkları Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini takip eden Eğitim Öğretim Yarıyılı başladıktan en geç 3 hafta içinde ilgili Staj Komisyonlarına teslim edeceklerdir. (Bu süreye riayet edilmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir.)


  * Son güncelleme 22.05.2018


  1. GENEL STAJ KURAL ve ESASLARI 

  Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği eğitimi devam ederken öğrencilerin teoriyi pratiğe dönüştürebilecekleri en önemli uygulama alanı stajlar ile karşılanmaktadır. Stajlar genel olarak öğrencilerin derslerde elde ettikleri bilgileri uygulama alanına taşımasını, böylece Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğinin çalışma alanına giren konularda öğrencilerin bilgilerinin pekiştirmesini ve deneyimlerinin arttırılmasını sağlamaktadır. Bu staj kılavuzu, İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerini stajlar hakkında genel bilgi sahibi yapmak ve staj süresince çalışılacak konular üzerinde öğrencileri yönlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple öğrencilerimiz kılavuzu dikkatlice okumalı ve staj içeriklerinde yer alan konuları tam olarak anlamaya gayret göstermelidirler. 

  1.1. Genel Kurallar ve Staj Evrakları 

  1. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde okuyan her öğrenci öğrenim süresi boyunca toplam 45 işgününden oluşan iki staj yapmak zorundadır. Bu stajların 25 iş gününü İşletme Stajı, 20 iş gününü Liman/Terminal Stajı oluşturmaktadır. 

  2. Stajlar eğitim öğretim dönemi dışında yapılmalıdır. İstanbul Üniversitesi’nin eğitim dönemi ile sınav dönemlerinde yapılan stajlar geçersiz sayılmaktadır. Telafi sınavlarının yapıldığı dönemler ise bu kapsam dışındadır. 

  3. İşletme stajının mutlaka Liman/Terminal stajından önce yapılması gerekmektedir. İşletme stajı 4. yarıyılın sonunda, Liman/Terminal stajı 6. yarıyıl sonunda yapılmaktadır. 

  4. Herhangi bir stajın çeşitli zaman dilimlerine ayrılarak yapılması (bölünmesi) ile tek bir stajın parçalanarak farklı işletmelerde yapılması mümkün değildir. Bir staja hangi işletmede başlandıysa staj aynı işletmede tamamlanmalıdır. Özel durumlar (yabancı uyruklu öğrencilerin durumları) staj komisyonu tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. 

  5. Öğrenci yapacağı her staj için ayrı sicil fişi, işyeri bilgi formu almalı ve ayrı staj defteri doldurmalıdır. Staj için başvurulan işletmenin öğrenciden isteyebileceği diğer bazı özel belgelerin de (öğrenci belgesi, ikametgah belgesi, güvenlik soruşturması, staj belgesi vb.) öğrenci tarafından hazırlanması gerekir. 

  6. Staj başvurusu sırasında bazı firmaların isteyebileceği "Staj Zorunluluk Belgesi" bölüm sekreterliğinden veya öğrenci işlerinden alınabilir. 

  7.Stajı kabul edilen öğrencinin staj başlama tarihinden en geç 45 gün önce "Zorunlu Staj Formu" nu ilgili firmada doldurtarak bölüm sekreterliğine teslim etmesi gereklidir. Zorunlu staj formu ve teslim ederken gerekli diğer belgeler mühendislik fakültesinin web sitesinde yer almaktadır. Zorunlu staj formundaki bilgiler (kişinin kendi bilgileri ve firma bilgileri) bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. 

  8. Staj esnasında doldurulacak staj defterine ait staj sicil fişi, işyeri bilgi formu ve diğer formlar ile stajlara ait kural ve esasların olduğu staj içerikleri bölüm web sitesinden indirilerek çoğaltılabilir. 

  9. Öğrenciler staja başlamadan önce, Öğrenci Staj Sicil Fişi Formlarına ve aldıkları staj defterine fotoğraflarını yapıştırmalı, gerekli yerleri doldurmaları ve daha sonra staj sicil fişi öğrenci bürosuna mühürletip onaylatmalı, staj defterini ise  Bölüm Başkanlığı'na onaylanmak üzere ilgili staj sorumlusuna teslim etmesi gerekmektedir. 

  10. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrencilerdedir. Firmaların birçoğunun staj kontenjanları şubat - nisan ayları arasında dolmaktadır. Bu sebeple firmalardan gelen öğrenci talepleri ile geçmiş yıllarda staj yapılan firmalara ait bilgilerle ilgili duyuru ve talepler bölüm panoları, web sitesinden ve Denizcilik Kulübü web sitesinden takip edilmelidir. 

  1.2. Staj Defteri Yazım Kuralları 

  1. Staj defteri; staj içeriklerine uygun şekilde, staj süresince yapılan faaliyetler ile işletmelerin öğrenciden yapması istenen özel çalışmaların bulunduğu defterdir. Staj defterinde sırasıyla, İç Kapak, Staj İşyeri Bilgi Formu, Staj Defteri Sayfaları ile varsa ekler yer almalıdır. Staj defterinde bulunması gereken tüm dökümanlar web sitesinden indirilebilir. 

  2. Staj Sicil Fişi ve Staj İşyeri Bilgi  Formunun, staj yapılan firma tarafından gerekli yerleri doldurulmalı ve onaylanmalıdır. Bu belgeler kaşelenmiş ve mühürlenmiş kapalı bir zarf içerisine konularak, staj komisyonuna ulaştırılmalıdır. Staj sicil fişi öğrenci tarafından staj defteri ile birlikte getirilebileceği gibi işletme tarafından posta ile de gönderilebilir. Ancak sicil fişi kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde, işletmedeki bir yetkili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olması gerekmektedir. Sicil fişinin formunun imzalanmamış, zarfın da mühürlenip kapatılmamış olduğu durumlarda staj geçersiz sayılacaktır. Sicil Fişi ve İşyeri Bilgi Formu dışında staj defterinin tüm sayfalarının da işletmedeki yetkilice imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir. 

  3. Staj içeriklerine uygun olmayan stajlar geçersiz sayılır. İçeriklerde yanıtlanması istenen herhangi bir soru ya da araştırılması istenen bir konu staj yapılan yerde uygulanmıyorsa, işletmede yetkili bir kişi tarafından imza alınarak (staj defterinde) ilgili konunun staj yapılan işletmede uygulanmadığı yazılmalıdır. İçeriklerde istendiği halde staj defterinde olmayan her konunun, bulunmama gerekçesi ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

  4. Staj defteri, tükenmez kalem/dolma kalemle okunaklı bir şekilde, yazım kurallarına uygun olarak elle yazılmalıdır. Bilgisayarda yazılan staj defterleri kabul edilmemektedir. Staj defterine her türlü ek, açıklama listesi, teknik terimleri açıklayan sözlük vb. eklenebilir. 

  1.3. Değerlendirme

  1. Staj defteri, stajı izleyen eğitim döneminin başlangıcından itibaren ilk üç hafta içinde bölüm staj komisyonuna (sorumlu Araş. Görevlisine) teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra teslim edilen çalışmalar bir sonraki dönemde verilmiş kabul edilecektir. 

  2. Staj komisyonu stajları değerlendirme sürecinde gerekli görürse öğrencileri mülakata tabi tutulabilir. Değerlendirme sırasında çalışmanın önceki yıllarda yapılan stajlarla bir benzerliği olduğu belirlenirse staj doğrudan başarısız sayılır. 

  3. Stajlar, komisyonca değerlendirilerek başarılı veya başarısız olarak ilan edilir. Başarısız olan stajlar bir sonraki dönem tekrar edilecektir. Değerlendirme sonuçları stajların teslim edildiği dönemin sonuna kadar öğrencilere duyurulacaktır. 

  4. Stajı başarısız bulunan öğrenciler, staj komisyonunca ilan edilen günde, komisyona başvurarak başarısızlık gerekçelerini öğrenebilirler.


  İşletme Stajı 

  Deniz Ulaştırma İşletme Stajı 4. yarıyıl sonunda 25 (yirmi beş) iş günü olmak kaydıyla yapılması gereken stajdır. Deniz Ulaştırma İşletme Stajı; Deniz Ticaret Sektörü ile ilgili kurum, işletme ve bürolarda, Acenteler, Brokerler, Deniz Sigortası ile ilgili şirketler, Lloyd Klas müesseselerinde yapılır. 

  İçeriği

  • İşletmenin sistem yapısı, analizi ve işlevleri 
  • Aracın/filonun teknik ve işletme özellikleri, taşıma hatları, taşıma hatlarına ve talebe ilişkin optimum işletme değerleri 
  • Aracın/filonun kabotaj ve dış ticaret hatları, taşıma işi ve verimlilik göstergeleri, taşıma matrisleri, ortalama taşıma uzaklıkları 
  • Aracın/filonun yükleme-boşaltma, yük, istif, stabilite, atık su, bakım onarım, personel kullanım özellikleri 
  • İşletmenin çalıştığı işletmelerin performans göstergeleri 
  • İşletmenin çalıştığı acentelerin işlevleri, sistem yapıları, çalışma alanları, performans göstergeleri 
  • İşletmenin çalıştığı brokerlerin işlevleri, kısa ve uzun dönemli talep tahmin modelleri, çalışma alanları 
  • Deniz sigortalarının ve deniz sigortacılığı işletmeciliğinin prensipleri 
  • İşletmenin bakım-onarım, yenileme politikaları, uzun dönemli planları 
  • Aracın/filonun ortalama rotasyon süreleri: ton/dwt, ton.mil/dwt... değerleri 
  • İşletmede ve alt işletmelerde kullanılan hesap yöntemleri, karar ölçütleri, modelleri 
  • İşletmede gelir-gider hesapları 
  • İşletme yönetimi hesapları, optimizasyon teknikleri, planlama programlama teknikleri 
  • İşletme yönetiminin uygun gördüğü diğer çalışma alanları 

  Dikkat Edilmesi Gerekenler 

  • Staj defteri el yazısı ile yazılmak zorundadır. Grafik ve şekiller bilgisayar ortamında hazırlanıp ekte sunulabilir. Ekte sunulacak dokümanlar staj defterinin son sayfasına iliştirilecektir. 
  • Günlük yapılan işlemler tarih sırasına göre yazılmalıdır. 
  • Yapılan işle staj konusu arasında uyumluluk bulunmalıdır. 
  • Stajı belgelendirecek ve stajın içeriğini yansıtacak bilgi ve belgeler bir dizin halinde tarih ve sıra numarası ile dosyalanarak staj defterine eklenmelidir.


  Liman/Terminal Stajı 

  Liman/Terminal İşletme Stajı 6. yarıyıl sonunda 20 (yirmi) iş günü olmak kaydıyla yapılması gereken stajdır. Liman/Terminal İşletme Stajı; liman, terminal, iskele ve deniz yapıları işletmelerinde yapılan stajdır. 

  İçeriği 

  • Liman ve terminal işletme sistemleri yapısı, analizi, işlevleri 
  • İç ve dış liman sınırları, yetki ve yükümlülüklerin dağılımları 
  • Liman ve terminal yapılarının fiziksel yerleşim planları 
  • Terminallerin rıhtım uzunlukları, vinç/kron sayıları, liman taşıma araçları sayıları, teknik ve işletme özellikleri 
  • Birim yükleme/boşaltma trafiğinin, limanda kalma sürelerini belirleyen etkenler ve azaltma önlemleri 
  • Liman ve terminallerin yükleme/boşaltma trafiği, işletme planları ve politikaları 
  • Liman deniz araçlarının işlevleri, çalışma periyodu bileşenleri, verimlilik göstergeleri 
  • Terminallere giren gemilerin teknik işletme özellikleri, yükleme-boşaltma özellikleri 
  • Liman/terminallere gelen yıllık gemi ve yük trafiği, aylara dağılımları 
  • Liman ve terminallerin kapasite kullanım oranları 
  • Limanlarda iş planları: kısa ve uzun dönem planlar 
  • Liman ve terminallerde CMP lineer programlama, stok planlama, konteynır dağılım problemleri 
  • Terminallerde boş konteynır trafiği dağılım modelleri 
  • Limanlarda alma/arıtma tesisleri, planları 
  • Limanlarda bakım-onarım tesisleri, çalışma planları 
  • Limanlarda yardımcı hizmetler ve tesisleri 
  • Limanlarda haberleşme sistemleri, güvenlik sistemleri 
  • Limanlarda benzeri servis sistemleri, işlevleri 
  • Liman/terminal işletmelerinde gelir-gider hesapları 
  • İşletme yönetiminin uygun bulduğu diğer çalışma alanları 

  Dikkat Edilmesi Gerekenler 

  • Staj defteri el yazısı ile yazılmak zorundadır. Grafik ve şekiller bilgisayar ortamında hazırlanıp ekte sunulabilir. Ekte sunulacak dokümanlar staj defterinin son sayfasına iliştirilecektir. 
  • Günlük yapılan işlemler tarih sırasına göre yazılmalıdır. 
  • Yapılan işle staj konusu arasında uyumluluk bulunmalıdır. 
  • Stajı belgelendirecek ve stajın içeriğini yansıtacak bilgi ve belgeler bir dizin halinde tarih ve sıra numarası ile dosyalanarak staj defterine eklenmelidir.


  STAJLARINI YAPAN GÜVERTE OPSİYONU ÖĞRENCİLERİNİN STAJ DEFTERLERİ İLE BİRLİKTE GETİRMELERİ VE TESLİM ETMELERİ GEREKEN BELGELER:

  1- Her staj için (1. Deniz stajı, 2. Deniz stajı ve 3. Deniz stajı) ayrı bir staj defteri,

  2- Staj yapılan her gemi için ayrı olarak hazırlanmış Kaptan ve 1. Zabit değerlendirme formları (Kapalı zarf içerisinde, imzalanmış ve mühürlenmiş olarak),

  3- Pasaport aslı,

  4- Pasaport giriş çıkışlarının tamamının fotokopisi,

  5- Gemi personeli listesi, (orijinal ve fotokopileri),

  6- Kabotaj seferi yapan gemiler için Liman Başkanlığından alınan “Hizmet Dökümü ”(orijinal ve fotokopileri),

  7- Yurtdışı sefer yapan gemiler için Emniyet Müdürlüğünden alınacak "Giriş-Çıkış Belgesi" (orijinal ve fotokopileri),

  8- 3. Deniz Stajını (Açıkdeniz) yapıp tüm stajlarını bitiren öğrencilerin Ambarlı Liman Başkanlığından alacakları 360 günlük stajı tamamladıklarına dair yazının aslı.

  9- Staj yapılan şirketlerden alınacak Hizmet Belgesi aslı. ( öğrenci kendi sertifikaları için bir asıl da kendisine almalı)

  10- Stajyer Gemiadamı Cüzdanı aslı

  11- Stajyer Gemiadamı cüzdanı yazılı ve mühürlü sayfaların fotokopisi
   
  NOT:

  · Yukarıda sayılanların hepsi numara sırasına göre düzenlenmiş olarak basit bir dosya içinde teslim edilecektir.

  · Ayrıca Staj defterlerinin ve belgelerinizin arşivlenebilmesi için saklanacağı aşağıda resmi bulunan veya benzeri 1 adet “Lastikli Kalın Şeffaf Dosya” (3 staj defterinin de girebileceği büyüklükte) getirilecektir. (Önceden getiren ve dosyaları bulunan öğrencilerin tekrar getirmelerine gerek yoktur)
  12  *** Stajlarla ilgili sorularınız için Arş. Gör. Olgay OKŞAŞ ile iletişime geçebilirsiniz.