Stajlar

 
yeni12020-2021 Bahar Döneminde Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine
 
 • 2020-2021 Bahar Döneminde staj yapacak öğrencilerin staj öncesi evraklarını 2019-2020 Yaz Döneminde uygulanan aşağıdaki evrak prosedürlerine uygun olarak hazırlaması gerekmektedir.
 • Staj öncesi evraklarının eksiksiz hazırlanabilmesi için lütfen 1. maddedeki "Staj Oryantasyon Dökümanı" ve 2. maddedeki "Staj Duyurusunu" dikkatlice inceleyiniz.
 • Evrak teslimleri ikinci bir duyuruya kadar uzaktan (taranmış evrakların gönderimi yoluyla) yapılmaya devam edecektir. Evrakların hem 3. maddedeki "Staj Öncesi Evrakları Formuna" yüklenmesi hem de iuc.duimstaj@gmail.com adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
 
 1. Staj Oryantasyon Eğitimi Dökümanına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ 
 2. Yaz Dönemi Staj Duyurusu İçin TIKLAYINIZ
 3. Staj Öncesi Evrakları Yükleme Formu İçin TIKLAYINIZ
 4. Staj Sonrası Evrak Teslim Formu İçin TIKLAYINIZ 
 

 

 

* Sorularınız için Arş. Gör. Olgay OKŞAŞ ile irtibata geçebilirsiniz.

1. GENEL STAJ KURAL ve ESASLARI 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği eğitimi devam ederken öğrencilerin teoriyi pratiğe dönüştürebilecekleri en önemli uygulama alanı stajlar ile karşılanmaktadır. Stajlar genel olarak öğrencilerin derslerde elde ettikleri bilgileri uygulama alanına taşımasını, böylece Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğinin çalışma alanına giren konularda öğrencilerin bilgilerinin pekiştirmesini ve deneyimlerinin arttırılmasını sağlamaktadır. Bu staj kılavuzu, İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerini stajlar hakkında genel bilgi sahibi yapmak ve staj süresince çalışılacak konular üzerinde öğrencileri yönlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple öğrencilerimiz kılavuzu dikkatlice okumalı ve staj içeriklerinde yer alan konuları tam olarak anlamaya gayret göstermelidirler. 

1.1. Genel Kurallar ve Staj Evrakları 

1. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde okuyan her öğrenci öğrenim süresi boyunca toplam 45 işgününden oluşan iki staj yapmak zorundadır. Bu stajların 25 iş gününü İşletme Stajı, 20 iş gününü Liman/Terminal Stajı oluşturmaktadır. 

2. Stajlar eğitim öğretim dönemi dışında yapılmalıdır. İstanbul Üniversitesi’nin eğitim dönemi ile sınav dönemlerinde yapılan stajlar geçersiz sayılmaktadır. Telafi sınavlarının yapıldığı dönemler ise bu kapsam dışındadır. 

3. İşletme stajının mutlaka Liman/Terminal stajından önce yapılması gerekmektedir. İşletme stajı 4. yarıyılın sonunda, Liman/Terminal stajı 6. yarıyıl sonunda yapılmaktadır. 

4. Herhangi bir stajın çeşitli zaman dilimlerine ayrılarak yapılması (bölünmesi) ile tek bir stajın parçalanarak farklı işletmelerde yapılması mümkün değildir. Bir staja hangi işletmede başlandıysa staj aynı işletmede tamamlanmalıdır. Özel durumlar (yabancı uyruklu öğrencilerin durumları) staj komisyonu tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. 

5. Öğrenci yapacağı her staj için ayrı sicil fişi, işyeri bilgi formu almalı ve ayrı staj defteri doldurmalıdır. Staj için başvurulan işletmenin öğrenciden isteyebileceği diğer bazı özel belgelerin de (öğrenci belgesi, ikametgah belgesi, güvenlik soruşturması, staj belgesi vb.) öğrenci tarafından hazırlanması gerekir. 

6. Staj başvurusu sırasında bazı firmaların isteyebileceği "Staj Zorunluluk Belgesi" bölüm sekreterliğinden veya öğrenci işlerinden alınabilir. 

7.Stajı kabul edilen öğrencinin staj başlama tarihinden en geç 45 gün önce "Zorunlu Staj Formu" nu ilgili firmada doldurtarak bölüm sekreterliğine teslim etmesi gereklidir. Zorunlu staj formu ve teslim ederken gerekli diğer belgeler mühendislik fakültesinin web sitesinde yer almaktadır. Zorunlu staj formundaki bilgiler (kişinin kendi bilgileri ve firma bilgileri) bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. 

8. Staj esnasında doldurulacak staj defterine ait staj sicil fişi, işyeri bilgi formu ve diğer formlar ile stajlara ait kural ve esasların olduğu staj içerikleri bölüm web sitesinden indirilerek çoğaltılabilir. 

9. Öğrenciler staja başlamadan önce, Öğrenci Staj Sicil Fişi Formlarına ve aldıkları staj defterine fotoğraflarını yapıştırmalı, gerekli yerleri doldurmaları ve daha sonra staj sicil fişi öğrenci bürosuna mühürletip onaylatmalı, staj defterini ise  Bölüm Başkanlığı'na onaylanmak üzere ilgili staj sorumlusuna teslim etmesi gerekmektedir. 

10. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrencilerdedir. Firmaların birçoğunun staj kontenjanları şubat - nisan ayları arasında dolmaktadır. Bu sebeple firmalardan gelen öğrenci talepleri ile geçmiş yıllarda staj yapılan firmalara ait bilgilerle ilgili duyuru ve talepler bölüm panoları, web sitesinden ve Denizcilik Kulübü web sitesinden takip edilmelidir. 

1.2. Staj Defteri Yazım Kuralları 

1. Staj defteri; staj içeriklerine uygun şekilde, staj süresince yapılan faaliyetler ile işletmelerin öğrenciden yapması istenen özel çalışmaların bulunduğu defterdir. Staj defterinde sırasıyla, İç Kapak, Staj İşyeri Bilgi Formu, Staj Defteri Sayfaları ile varsa ekler yer almalıdır. Staj defterinde bulunması gereken tüm dökümanlar web sitesinden indirilebilir. 

2. Staj Sicil Fişi ve Staj İşyeri Bilgi  Formunun, staj yapılan firma tarafından gerekli yerleri doldurulmalı ve onaylanmalıdır. Bu belgeler kaşelenmiş ve mühürlenmiş kapalı bir zarf içerisine konularak, staj komisyonuna ulaştırılmalıdır. Staj sicil fişi öğrenci tarafından staj defteri ile birlikte getirilebileceği gibi işletme tarafından posta ile de gönderilebilir. Ancak sicil fişi kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde, işletmedeki bir yetkili tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olması gerekmektedir. Sicil fişinin formunun imzalanmamış, zarfın da mühürlenip kapatılmamış olduğu durumlarda staj geçersiz sayılacaktır. Sicil Fişi ve İşyeri Bilgi Formu dışında staj defterinin tüm sayfalarının da işletmedeki yetkilice imzalanması ve kaşelenmesi gerekmektedir. 

3. Staj içeriklerine uygun olmayan stajlar geçersiz sayılır. İçeriklerde yanıtlanması istenen herhangi bir soru ya da araştırılması istenen bir konu staj yapılan yerde uygulanmıyorsa, işletmede yetkili bir kişi tarafından imza alınarak (staj defterinde) ilgili konunun staj yapılan işletmede uygulanmadığı yazılmalıdır. İçeriklerde istendiği halde staj defterinde olmayan her konunun, bulunmama gerekçesi ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 

4. Staj defteri, tükenmez kalem/dolma kalemle okunaklı bir şekilde, yazım kurallarına uygun olarak elle yazılmalıdır. Bilgisayarda yazılan staj defterleri kabul edilmemektedir. Staj defterine her türlü ek, açıklama listesi, teknik terimleri açıklayan sözlük vb. eklenebilir. 

1.3. Değerlendirme

1. Staj defteri, stajı izleyen eğitim döneminin başlangıcından itibaren ilk üç hafta içinde bölüm staj komisyonuna (sorumlu Araş. Görevlisine) teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra teslim edilen çalışmalar bir sonraki dönemde verilmiş kabul edilecektir. 

2. Staj komisyonu stajları değerlendirme sürecinde gerekli görürse öğrencileri mülakata tabi tutulabilir. Değerlendirme sırasında çalışmanın önceki yıllarda yapılan stajlarla bir benzerliği olduğu belirlenirse staj doğrudan başarısız sayılır. 

3. Stajlar, komisyonca değerlendirilerek başarılı veya başarısız olarak ilan edilir. Başarısız olan stajlar bir sonraki dönem tekrar edilecektir. Değerlendirme sonuçları stajların teslim edildiği dönemin sonuna kadar öğrencilere duyurulacaktır. 

4. Stajı başarısız bulunan öğrenciler, staj komisyonunca ilan edilen günde, komisyona başvurarak başarısızlık gerekçelerini öğrenebilirler.


İşletme Stajı 

Deniz Ulaştırma İşletme Stajı 4. yarıyıl sonunda 25 (yirmi beş) iş günü olmak kaydıyla yapılması gereken stajdır. Deniz Ulaştırma İşletme Stajı; Deniz Ticaret Sektörü ile ilgili kurum, işletme ve bürolarda, Acenteler, Brokerler, Deniz Sigortası ile ilgili şirketler, Lloyd Klas müesseselerinde yapılır. 

İçeriği

 • İşletmenin sistem yapısı, analizi ve işlevleri 
 • Aracın/filonun teknik ve işletme özellikleri, taşıma hatları, taşıma hatlarına ve talebe ilişkin optimum işletme değerleri 
 • Aracın/filonun kabotaj ve dış ticaret hatları, taşıma işi ve verimlilik göstergeleri, taşıma matrisleri, ortalama taşıma uzaklıkları 
 • Aracın/filonun yükleme-boşaltma, yük, istif, stabilite, atık su, bakım onarım, personel kullanım özellikleri 
 • İşletmenin çalıştığı işletmelerin performans göstergeleri 
 • İşletmenin çalıştığı acentelerin işlevleri, sistem yapıları, çalışma alanları, performans göstergeleri 
 • İşletmenin çalıştığı brokerlerin işlevleri, kısa ve uzun dönemli talep tahmin modelleri, çalışma alanları 
 • Deniz sigortalarının ve deniz sigortacılığı işletmeciliğinin prensipleri 
 • İşletmenin bakım-onarım, yenileme politikaları, uzun dönemli planları 
 • Aracın/filonun ortalama rotasyon süreleri: ton/dwt, ton.mil/dwt... değerleri 
 • İşletmede ve alt işletmelerde kullanılan hesap yöntemleri, karar ölçütleri, modelleri 
 • İşletmede gelir-gider hesapları 
 • İşletme yönetimi hesapları, optimizasyon teknikleri, planlama programlama teknikleri 
 • İşletme yönetiminin uygun gördüğü diğer çalışma alanları 

Dikkat Edilmesi Gerekenler 

 • Staj defteri el yazısı ile yazılmak zorundadır. Grafik ve şekiller bilgisayar ortamında hazırlanıp ekte sunulabilir. Ekte sunulacak dokümanlar staj defterinin son sayfasına iliştirilecektir. 
 • Günlük yapılan işlemler tarih sırasına göre yazılmalıdır. 
 • Yapılan işle staj konusu arasında uyumluluk bulunmalıdır. 
 • Stajı belgelendirecek ve stajın içeriğini yansıtacak bilgi ve belgeler bir dizin halinde tarih ve sıra numarası ile dosyalanarak staj defterine eklenmelidir.


Liman/Terminal Stajı 

Liman/Terminal İşletme Stajı 6. yarıyıl sonunda 20 (yirmi) iş günü olmak kaydıyla yapılması gereken stajdır. Liman/Terminal İşletme Stajı; liman, terminal, iskele ve deniz yapıları işletmelerinde yapılan stajdır. 

İçeriği 

 • Liman ve terminal işletme sistemleri yapısı, analizi, işlevleri 
 • İç ve dış liman sınırları, yetki ve yükümlülüklerin dağılımları 
 • Liman ve terminal yapılarının fiziksel yerleşim planları 
 • Terminallerin rıhtım uzunlukları, vinç/kron sayıları, liman taşıma araçları sayıları, teknik ve işletme özellikleri 
 • Birim yükleme/boşaltma trafiğinin, limanda kalma sürelerini belirleyen etkenler ve azaltma önlemleri 
 • Liman ve terminallerin yükleme/boşaltma trafiği, işletme planları ve politikaları 
 • Liman deniz araçlarının işlevleri, çalışma periyodu bileşenleri, verimlilik göstergeleri 
 • Terminallere giren gemilerin teknik işletme özellikleri, yükleme-boşaltma özellikleri 
 • Liman/terminallere gelen yıllık gemi ve yük trafiği, aylara dağılımları 
 • Liman ve terminallerin kapasite kullanım oranları 
 • Limanlarda iş planları: kısa ve uzun dönem planlar 
 • Liman ve terminallerde CMP lineer programlama, stok planlama, konteynır dağılım problemleri 
 • Terminallerde boş konteynır trafiği dağılım modelleri 
 • Limanlarda alma/arıtma tesisleri, planları 
 • Limanlarda bakım-onarım tesisleri, çalışma planları 
 • Limanlarda yardımcı hizmetler ve tesisleri 
 • Limanlarda haberleşme sistemleri, güvenlik sistemleri 
 • Limanlarda benzeri servis sistemleri, işlevleri 
 • Liman/terminal işletmelerinde gelir-gider hesapları 
 • İşletme yönetiminin uygun bulduğu diğer çalışma alanları 

Dikkat Edilmesi Gerekenler 

 • Staj defteri el yazısı ile yazılmak zorundadır. Grafik ve şekiller bilgisayar ortamında hazırlanıp ekte sunulabilir. Ekte sunulacak dokümanlar staj defterinin son sayfasına iliştirilecektir. 
 • Günlük yapılan işlemler tarih sırasına göre yazılmalıdır. 
 • Yapılan işle staj konusu arasında uyumluluk bulunmalıdır. 
 • Stajı belgelendirecek ve stajın içeriğini yansıtacak bilgi ve belgeler bir dizin halinde tarih ve sıra numarası ile dosyalanarak staj defterine eklenmelidir.


2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPACAK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

(Duyurunun PDF hali için TIKLAYINIZ)


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının; 07.04.2020 tarihli 25557 sayılı, 09.04.2020 tarihli 25893 ve 26035 sayılı, 10.04.2020 tarihli 26317 sayılı, 13.04.2020 tarihli 26443, 26444 ve 26482 sayılı, 11.05.2020 tarihli 30480 sayılı yazıları ve 05/05/2020 tarihli YÖK web sayfasındaki açıklaması doğrultusunda, Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla, öğrencilerin staj / uygulama eğitimlerini, dijital ortamda uzaktan öğretim ile ya da yazın yoğunlaştırılmış olarak verilmesini üniversitelerin ilgili kurullarına bırakması nedeniyle, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.05.2020 tarihli ve 61187 sayılı teklif yazısı uyarınca ve salgın hastalık nedeniyle 2019/2020 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak üzere;

Bölümümüzde öğrenim gören;

 • İşletme Opsiyonu öğrencileri 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz döneminde stajlarını Bölüm Staj Komisyonlarının onaylayacağı kurumlarda fiziksel olarak ofis ortamında yapabilecekleri gibi alınan karar doğrultusunda dijital imkânlarla şirketler tarafından verilecek uzaktan öğretim yoluyla ödev, sunum, proje ya da uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler şeklinde de yapabileceklerdir.
 • Güverte Opsiyonu öğrencileri 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz döneminde Bölüm Staj Komisyonlarının onaylayacağı kurumların gemilerinde fiziki çalışma şeklinde stajlarını yapabilecekleri gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 10.06.2020 tarihli ve 25032954-175.01-E.31802 sayılı yazısı uyarınca denizcilik işletmelerinin kara ayağındaki ilgili departmanlarda da staj yapabilecek ve kendi istekleri ile anılan denizcilik işletmelerinde yapacakları stajların iki aylık bölümü deniz eğitimi süresinden sayılacaktır.*

İlgili kararlar kapsamında;                                                                                                                                           

 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz döneminde staj işlemleri, “İstanbul Üniversitesi Lisans Programları Staj Yönergesi”ne ve https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/tr/content/ogrenci/staj web adresinde duyurulmuş olan “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Zorunlu Staj Uygulama Esasları”na uygun şekilde yürütülecektir.
 • Staja tabi öğrenciler bitirme sınavlarının bitiş tarihi tarihinden sonraki ilk işi günü olan 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren staja başlayabilirler.
 • İşletme Opsiyonu öğrencileri staj öncesi hazırlamaları gereken aşağıdaki evrakları okunaklı ve imzalanmış bir şekilde taratarak iuc.duimstaj@gmail.com e-posta adresine staj başlangıç tarihinden 30 gün önce göndermeleri ve ayrıca https://forms.gle/LVsz1XvJQbkAqTH5A adresindeki forma yüklemeleri gerekmektedir. Tüm evraklar PDF formatında olmalıdır. (Not: Staj başlangıç tarihi 30 günden daha erken olan öğrenciler, staj prosedürleri için yeterli zamanın olması durumunda ve Staj Komisyonunun da uygun görmesi halinde staja çıkabilirler*)
  • Staj yapacağı kurum tarafından onaylanan (kaşeli-imzalı) ve öğrenci tarafından imzalanmışZorunlu Staj Formu” (1 adet)
  • Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi (veya E-devlet kapısı SGK kurumundan alınacak Müstehaklık Belgesi)
  • Uzaktan çalışma usulüyle staj yapacak öğrencilerin, yukarıdakilere ek olarak ekteki kabul dilekçesini staj yapacakları kuruma onaylatarak başvuru belgeleriyle birlikte göndermeleri gerekmektedir. (UZAKTAN STAJ KABUL DİLEKÇESİ)
 • Güverte Opsiyonu öğrencileri staj öncesi hazırlamaları gereken aşağıdaki evrakları okunaklı ve imzalanmış bir şekilde taratarak iuc.duimstaj@gmail.com e-posta adresine staj başlangıç tarihinden 30 gün önce göndermeleri ve ayrıca https://forms.gle/LVsz1XvJQbkAqTH5A adresindeki forma yüklemeleri gerekmektedir. Tüm evraklar PDF formatında olmalıdır. (Not: Staj başlangıç tarihi 30 günden daha erken olan öğrenciler, staj prosedürleri için yeterli zamanın olması durumunda ve Staj Komisyonunun da uygun görmesi halinde staja çıkabilirler.*)

Karada Staj Yapacaklar öğrencilerden*:

  • Uzaktan çalışma usulüyle staj yapacakların, yukarıdakilere ek olarak ekteki kabul dilekçesini staj yapacakları kuruma onaylatarak başvuru belgeleriyle birlikte göndermeleri gerekmektedir. (UZAKTAN STAJ KABUL DİLEKÇESİ)
 • Staj yapılacak kurumların talep etmesi halinde öğrencilerimiz staj girişlerinin yapıldığına dair belgeyi e-devlet üzerinden, “sigortalı işe giriş işten bildirgesi” şeklinde aratarak staj başlangıç tarihinden 3 gün önce alabilirler.
 • Staj Defterlerini staj öncesi temin edemeyen İşletme Opsiyonu öğrencileri https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=isletme-opsiyonu-staj-defteri.pdf bağlantısındaki staj defteri örneğini kullanabilirler.
 • Staj Defterlerini staj öncesi temin edemeyen Güverte Opsiyonu öğrencileri https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=fr-22-acik-deniz-staj-defteri.pdf  bağlantısından staj defteri örneğini indirebilirler.
 • 6. ve 7. maddelerdeki bağlantılardan indirilen staj defterlerinin çıktısı alınarak el yazısı ile doldurulması gerekmektedir.
 • 2019-2020 Yaz dönemi stajlarıyla sınırlı kalmak kaydıyla, staj öncesi staj komisyonu tarafından onaylanan staj sicil formu ve staj defterlerinde komisyon onayı aranmayacaktır.
 • Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Güverte Opsiyonunu seçmek için gerekli şartlardan birisi olan en az 30 gün Deniz Stajı yapma şartı 2019-2020 Yaz döneminde aranmayacaktır. Güverte Opsiyonunu seçebilmek için aşağıdakilerden en az birinin yapılması gerekmektedir:
  • Gemide staj bulan öğrenciler en az 30 gün olmak kaydıyla 1. Deniz Stajlarını yapabilirler. Yapılan staj toplam staj süresinden sayılır.
  • Denizcilik İşletmelerinin ilgili kara departmanlarında staj bulan öğrenciler, en az 30 gün olmak kaydıyla kara stajı şeklinde staj yapabilirler. Yapılan staj toplam staj süresinden en fazla iki ay olacak şekilde sayılır*.
  • Staj yeri bulamayan fakat Güverte Opsiyonunu seçmek isteyen 1. Sınıf öğrencilerinin daha sonra web sitesinden duyurulacak olan konularda proje ödevi hazırlamaları gerekmektedir. Proje ödevi hazırlayanların ödevlerinin toplam staj süresine bir etkisi olmayacaktır sadece Güverte Opsiyonunu seçmelerine imkan tanıyacaktır.

(* 22.06.2020 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR)I. Deniz Stajına Çıkacak Öğrenciler

II. Deniz Stajına Çıkacak Öğrenciler

Açık Deniz Stajına Çıkacak Öğrenciler

III. Deniz Stajına Çıkacak Öğrenciler


Bölüm Staj Komisyonunca onaylanan Staj Defteri öğrenciye geri verilecektir.

Yukarıdaki evrakları vaktinde teslim eden öğrenciler Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ni staj başlama tarihinden en erken 10 gün öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosundan şahsen temin edebilirler.
2019-2020 Yaz Döneminde Hazırlanacak Evrak ve Prosedürler için TIKLAYINIZ !!!
İşletme ve Liman Stajları İçin

Staj Öncesi Getirilecekler


   Bölüm Staj Komisyonunca onaylanan Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri öğrenciye geri verilecektir. 

   Yukarıdaki evrakları vaktinde teslim eden öğrenciler Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ni staj başlama tarihinden en erken 10 gün öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosundan şahsen temin edilebilir.


   Staj Defterlerinin Doldurulması

          Staj defterlerine stajda öğrenilen konuların kitabi bir şekilde aktarılması ve anlatılması gerekmektedir.

          Staj defterlerinin doldurulan her sayfasında kontrol edildiğine dair kaşe ve imza bulunmalıdır.

          Güverte Opsiyonu staj defteri 14 ile 34. sayfalarda belirtilen uygulama başlıklarına uygun olarak doldurulmalıdır. Bu maddelere uygun olarak doldurulan sayfaların kaşeli ve imzalı olarak onaylatılması ve de 14 ile 34. sayfalar arasındaki uygulamalardan gemide yapılmış olan tabloların uygun olarak doldurulması ve ‘Vardiya Zabiti’ ile ‘2. Kaptan’a onaylatılması gerekmektedir.

          Sadece gemide yapılan uygulamalarla ilgili kısımlar doldurulacaktır. Uygulaması yapılmayan eğitimler boş bırakılacaktır.

          Belirtilen (14-34) sayfalar arasında yapılan uygulama eğitimi bulunmuyorsa, 35. (boş) sayfaya eğitim bilgisi elle yazılarak girilebilir.   Kaptan/I.Zabit Staj Değerlendirme Formlarının Hazırlanması*

       Güverte Opsiyonu için ‘Gemi Kaptanı Staj Değerlendirme Formu" ve "I.Zabit Staj Değerlendirme Formu"nun staj sonunda doldurularak kapalı bir zarfa konması gerekmektedir.

        Staj değerlendirme formlarının ve zarfın kapandığı ağız kısmının kaşeli-imzalı olması gerekmektedir


   *NOT : Kara stajı yapan öğrencilerin Kaptan/I.Zabit Staj Değerlendirme Formları yerine İşletme Opsiyonu için geçerli olan Staj Sicil Fişi (Kapalı ve kaşeli/mühürlü zarf içerisinde) doldurmaları gerekmektedir.
   Staj Defterlerinin Doldurulması

          Staj defterlerine stajda öğrenilen konuların kitabi bir şekilde aktarılması ve anlatılması gerekmektedir.

          Staj defterlerinin doldurulan her sayfasında kontrol edildiğine dair kaşe ve imza bulunmalıdır.


   Staj Sicil Fişinin Hazırlanması

          İşletme Opsiyonu için ‘Staj Sicil Fişi’nin yetkili amir tarafından staj sonunda doldurulması ve kapalı bir zarfa konması gerekmektedir.

          Staj sicil fişinin sol alt kısmının ve zarfın kapandığı ağız kısmının kaşeli-imzalı olması gerekmektedir.
   STAJLARINI YAPAN GÜVERTE OPSİYONU ÖĞRENCİLERİNİN STAJ DEFTERLERİ İLE BİRLİKTE GETİRMELERİ VE TESLİM ETMELERİ GEREKEN BELGELER:


   • Deniz Staj Defteri teslim formu,
   • Her staj için (1. Deniz stajı, 2. Deniz stajı, Açık Deniz stajı ve 3. Deniz stajı) ayrı bir staj defteri (Defterin kurallara uygun olarak doldurulmuş ve doldurulan her sayfanın kaşeli-imzalı olarak onaylanmış olması gerekmektedir),
   • Staj yapılan her gemi için ayrı olarak hazırlanmış Kaptan ve 1. Zabit değerlendirme formları (Ağzı mühürlü kapalı zarf içerisinde, imzalanmış ve mühürlenmiş olarak teslim edilmeli), Kaptan ve 1. Zabit değerlendirme formları yerine kara stajı yapan öğrencilerin İşletme Opsiyonu için geçerli olan Staj Sicil Fişi (Kapalı ve kaşeli/mühürlü zarf içerisinde) doldurmaları gerekmektedir.
   • Staj yapılan şirketlerden alınacak Hizmet Belgesi aslı ve bir fotokopisi (öğrenci kendi sertifikaları için en az bir asıl da kendisine almalıdır),
   • Personel listesi (orijinal ve fotokopileri),
   • Stajyer Gemiadamı Cüzdanının fotoğraflı giriş sayfasının, sertifikaların bulunduğu sayfaların ve yazılı ve mühürlü olan tüm sayfaların fotokopisi (Gemiadamı Cüzdanının aslı evrak tesliminde ve staj mülakatında ibraz edilecektir),
   • Kabotaj seferi yapan gemiler için Liman Başkanlığından alınan giriş-çıkışları gösteren onaylı “Hizmet Dökümü” ya da Liman Başkanlığı onaylı Hizmet Belgesi (orijinal ve fotokopileri),
   • Yurtdışı sefer yapan gemiler için Emniyet Müdürlüğünden alınacak "Giriş-Çıkış Belgesi" (orijinal ve fotokopileri),
   • Pasaportun fotoğraflı ilk sayfasının ve giriş çıkışlarının tamamının fotokopisi (Yurtdışı sefer yapanlar için) (Pasaportun aslı evrak tesliminde ve staj mülakatında ibraz edilecektir).  

   ÖNEMLİ : Evrakların eksiksiz/hatasız hazırlanabilmesi için lütfen Staj Esnasında Yapılması Gerekenler sekmesini kontrol ediniz.

   NOT:

   • Yukarıda sayılanların hepsi numara sırasına göre düzenlenmiş olarak basit bir dosya içinde teslim edilecektir.
   • Ayrıca Staj defterlerinin ve belgelerinizin arşivlenebilmesi için saklanacağı aşağıda resmi bulunan veya benzeri 1 adet  “Lastikli Kalın Şeffaf Dosya” (3 staj defterinin de girebileceği büyüklükte) getirilecektir. (Önceden getiren ve dosyaları bulunan öğrencilerin tekrar getirmelerine gerek yoktur)
   Staj Sonrası Getirilecek Evraklar (İşletme Opsiyonu)


          Staj Defteri

          Staj Sicil Fişi (Kapalı ve kaşeli/mühürlü zarf içerisinde)

          Zorunlu Staj-Puantaj-Cetveli (Öğrenci İşlerine teslim edilir)


   ÖNEMLİ : Evrakların eksiksiz/hatasız hazırlanabilmesi için lütfen Staj Esnasında Yapılması Gerekenler sekmesini kontrol ediniz.   Not : Öğrenci Staj bitiminde staj yerine onaylattıkları Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini takip eden Eğitim Öğretim Yarıyılı başladıktan en geç 3 hafta içinde ilgili Staj Komisyonlarına teslim edeceklerdir. (Bu süreye riayet edilmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir.)
   FORMLAR-DİLEKÇELER (GETİRİLECEK EVRAKLAR)

   Güverte Stajları İçin

   Staj Öncesi Getirilecekler

   I. Deniz Stajına Çıkacak Öğrenciler

   II. Deniz Stajına Çıkacak Öğrenciler

   Açık Deniz Stajına Çıkacak Öğrenciler

   III. Deniz Stajına Çıkacak Öğrenciler


   Bölüm Staj Komisyonunca onaylanan Staj Defteri öğrenciye geri verilecektir.

   Yukarıdaki evrakları vaktinde teslim eden öğrenciler Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ni staj başlama tarihinden en erken 10 gün öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosundan şahsen temin edebilirler.

   Staj Sonrası Getirilecekler


   İşletme ve Liman Stajları İçin

   Staj Öncesi Getirilecekler


    Bölüm Staj Komisyonunca onaylanan Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri öğrenciye geri verilecektir. 

    Yukarıdaki evrakları vaktinde teslim eden öğrenciler Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ni staj başlama tarihinden en erken 10 gün öncesinde Dekanlığımız Öğrenci İşleri Bürosundan şahsen temin edilebilir.

    Staj Sonrası Getirilecekler

    Öğrenci Staj bitiminde staj yerine onaylattıkları Staj Defteri ve Staj Sicil Fişini takip eden Eğitim Öğretim Yarıyılı başladıktan en geç 3 hafta içinde ilgili Staj Komisyonlarına teslim edeceklerdir. (Bu süreye riayet edilmeyen öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir.)


    * Son güncelleme 22.05.2018


     

     
     
     
     
     
    A) STAJ İÇİN ZORUNLU DERSLER
     

    I. Deniz Stajı

    • Gemicilik I
    • Denizde Güv.-Temel
    • Seyire Giriş

    II. Deniz Stajı

    I. Deniz Stajı için zorunlu olan derslere ek olarak:

    • Göksel Seyir
    • Elektronik Seyir I
    • Gemicilik II
    • Vardiya Standartları II

    Açık Deniz Stajı

    II. Deniz Stajı için zorunlu olan derslere ek olarak:

    • Vardiya Standartları I
    • Düzlem Seyir
    • Denizde Güvenlik-Yönetim
    • Gemi Yönetimi Uygulamaları I
    • Gemi Yük İşlemleri I
    • Gemi Manevrası I
      

    * Öğrencinin yapacağı staja göre, belirtilen derslerin alınmış ve devamsızlıktan kalınmamış olması gereklidir.

     

    B) UZAKYOL VARDİYA ZABİTLİĞİ SINAVINA GİREBİLMEK İÇİN BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN BÖLÜM DERSLERİ